Thể loại truyện Xuyên Nhanh

Nhân Vật Trong Game Kinh Dị Đều Yêu Thầm Tôi

Nhân Vật Trong Game Kinh Dị Đều Yêu Thầm Tôi

Thanh Thang Ô Đông Diện (Mì Udon)

Tiểu Yêu Tinh

Tiểu Yêu Tinh

Cố Tranh

Công Lược Tra Nam

Công Lược Tra Nam

Điền Mật

Thể Loại Truyện Xuyên Thành Là Gì? 

Truyện xuyên nhanh, khoái xuyên, hay còn gọi là mau xuyên, thường kể về những cuộc hành trình xuyên qua nhiều thế giới một cách liên tục của nhân vật chính. Thế giới này có thể là khác không gian, thời gian, hay thậm trí chỉ là một thế giới giả tưởng nào đó. Và việc phải làm của nhân vật chính là hoành thành các nhiệm vụ được giao.